Skip to content

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «www.enaias.gr»

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Όποιος επισκέπτεται ή και χρησιμοποιεί (εφεξής για λόγους συντομίας «επισκέπτης ή/και χρήστης») τις σελίδες και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.e-naias.gr (εφεξής «Δικτυακού Τόπου») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης”, και τους “Όρους Αποστολών & Επιστροφών” που περιέχονται σ’ αυτούς και την “Πολιτική Απορρήτου και Cookies και όλες τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα  και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

1.2. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού Τόπου https://www.e-nais.gr. Η εταιρία  «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «ΕΤΑΙΡΙΑ»), δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα  τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας Τόπου.

2.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2.1. Ο παρών Δικτυακός Τόπος έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΝΑΪΑΣ»  προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δίνοντας την δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγοράς  των  προϊόντων  της  προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, αξιοποιώντας εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η ΕΤΑΙΡΙΑ  κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ οι χρήστες/ επισκέπτες αναγνωρίζουν ρητά  το δικαίωμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3.1. H ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.  Η ΕΤΑΙΡΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, ονομάτων χώρου, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούνεφόσμ πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

5.1. Στον επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις ιστοσελίδες μας και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν αφορά την είσοδο σε πτυχές των ιστοσελίδων που καλύπτονται από το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ο πηγαίος κώδικας και γενικά σε κάθε δεδομένο του Δικτυακού Τόπου το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με την συνήθη διαδικασία πλοήγησης (browsing). Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου του Δικτυακού Τόπου και των συστατικών του στοιχείων και επιβάλλει την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης, ιδίως των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρίας. Η άδεια δεν περιλαμβάνει δέσμευση της εταιρίας όσον αφορά την ορθή χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε άλλες εταιρίες και εφαρμογές τους βρίσκονται αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο.

5.2. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης του Δικτυακού Τόπου που διαθέτει λογαριασμούς σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί αναρτημένα στοιχεία, μέσω των εφαρμογών διαμοίρασης (“share”). Επίσης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μεταφέρει σχετικά στοιχεία σε υπηρεσίες διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων (“messenger services”), μέσω των αυτοματοποιημένων εφαρμογών που βρίσκονται προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες αναρτήσεις. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ο επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου έχει την δυνατότητα, στα τεχνικώς επιτρεπόμενα πεδία, να παρέμβει, εκφράζοντας τη γνώμη του για αναρτημένα στοιχεία, μέσω της εφαρμογής “Like”/ “Μου αρέσει” που παρέχεται για τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης “facebook”. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, η οποία συνεπάγεται μεταξύ άλλων και παρουσίαση επισήμανσης στο προφίλ του χρήστη στο “facebook” ότι δήλωσε “Like” στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

5.3. O επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλικίας του να λαμβάνει εφόσον επιθυμεί ενημερωτικά μηνύματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.

5.4. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς που διεξάγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, τηρώντας τους επί μέρους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του εκάστοτε διαγωνισμού.

 

 

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

6.1. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

 1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

7.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι Φορέας παροχής των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται δια του Ονόματος Χώρου Διαδικτύου και της ιστοσελίδας https://www.e-naias.gr  κατά την έννοια που οι όροι αυτοί προσδιορίζονται από το π.δ. 131/2003 [“Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)”, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003]. Η ιδιότητα αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των όρων χρήσης άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, όπως οι εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από τον Δικτυακό Τόπο, οι οποίες διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης των εταιριών αυτών.

Ως προς το περιεχόμενο που επηρεάζουν οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου, χρησιμοποιώντας εφαρμογές άλλων εταιριών (όπως η εφαρμογή “Like/Μου αρέσει” της facebook.com), ο Φορέας δεν φέρει ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Ο Φορέας έχει συγκροτήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών που θα μπορούσαν να τελεστούν μέσω της ιστοσελίδας (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προσβλητικού περιεχομένου) και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για την συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την κείμενη νομοθεσία. Ταυτόχρονα ο Φορέας δεσμεύεται να προστατεύει τους ανήλικους καταναλωτές και όλες τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα που δεν καταλαβαίνουν καλά την ελληνική γλώσσα, άτομα με αναπηρία) μεριμνώντας για την διαμόρφωση των κατάλληλων όρων πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο.

7.2.  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής γενικών πληροφοριών, κατά το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, ο Φορέας ενημερώνει:

(α) η πλήρης επωνυμία του είναι «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.» και έχει διακριτικό τίτλο «ΝΑΪΑΣ»,

(β) η γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο Φορέας είναι εγκατεστημένος είναι η Αριδαία, και συγκεκριμένα η οδός Κύπρου αριθμός 36, ΤΚ 58400,

(γ) στοιχεία επικοινωνίας είναι: Κύπρου 36, Αριδαία, Πέλλα, ΤΚ 58400, 2384021466, 6980173338, info@e-naias.gr ,

(δ) ο Φορέας είναι εγεγγραμμένος στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Ιωνίας Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 091948380, με αριθμό ΓΕΜΗ 038204305000 και στο Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν πωλήσεις εξ αποστάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

8.1. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο διαφωνίας ανάμεσα στον επισκέπτη ή/και χρήστη, ή ΠΕΛΑΤΗ και την ΕΤΑΙΡΙΑ, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

8.2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε επισκέπτη ή/και χρήστη, ή ΠΕΛΑΤΗ και την ΕΤΑΙΡΙΑ, ο τελευταίος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΙΑ εντός 10 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη  και την ΕΤΑΙΡΙΑ.  Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα εξώδικου διακανονισμού των όποιων διαφορών ως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2251/1994 (ως έχει τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και ισχύει) για την προστασία των καταναλωτών.

 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας

Ο επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

 • Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

) την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης, ή την γνωστοποίηση των απαραίτητων στοιχείων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ,

(β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο ταχυμεταφορικής παράδοσης της παροχής, και

(γ) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή «αποδοχή» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον Δικτυακό τόπο.

 • Τρόποι πληρωμής

Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω αντικαταβολής ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» ή σε όποιον άλλο λογαριασμό ορίσει η ΕΤΑΙΡΙΑ.  

 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Πληρώνετε κατά την παραλαβή του δέματος.

Τα έξοδα αντικαταβολής είναι €2,00 ευρώ.

Η επιλογή αυτή αφορά στις αποστολές εντός Ελλάδας.

(Όχι τις δυσπρόσιτες περιοχές)

 • ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Οι κάρτες που δεχόμαστε είναι οι εξής:

Visa και Mastercard

Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλούμε πολύ όπως αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο info@e-naias.gr  ή καλέστε μας στο 2384021466 για να μας δηλώσετε τις λεπτομέρειες  της κατάθεσης.

 • Ολοκλήρωση παραγγελίας

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν. 2251/1994, ως έχει τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και ισχύει). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:

(α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,

(β) τα κύρια και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού,

(γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

(δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,

(ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,

(στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εφόσον επιθυμείτε την απόλυτη λεπτομερή στήριξή σας στα στοιχεία των προϊόντων που αναφέρονται στη σελίδα μας πριν την αγορά αυτών, οφείλετε να επικοινωνήσετε και να ενημερωθείτε γραπτώς ή τηλεφωνικώς για την ακρίβειά τους.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας να σας παρέχουμε διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για κάθε προϊόν.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 • Αποστολές εντός Ελλάδος.

Για τις αποστολές υπάρχουν έξοδα αποστολής, που βαρύνουν τον αγοραστή

Οι αποστολές μας γίνονται μέσω της ACS Courier

Τα έξοδα αποστολής είναι

Υπηρεσία  Express

Επόμενη Ημέρα

Χρέωση

(€ έως/kg)

Χρέωση

(επιπλέον kg)

Χρόνος Παράδοσης

(Εργ.Ημέρες)

Εντός Πόλης

€3,50/3kg

€0.80/1kg

1

Εντός Περιφέρειας

€3,50/3kg

€0.80/1kg

1-2

Χερσαίοι Προορισμοί

€3,50/3kg

€0.80/1kg

1-2

Νησιώτικοι Προορισμοί

€3,50/3kg

€1.00/1kg

1-3

Δυσπρόσιτες Περιοχές

6.00/3kg

€2.00/1kg

1-5

 

Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η παραγγελία φροντίζουμε να φύγει άμεσα από εμάς (την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να διαφέρει για συγκεκριμένα κομμάτια και σχέδια (π.χ. αξεσουάρ). Στην περίπτωση αυτή το αναγράφουμε στην περιγραφή του προϊόντος. Διαφοροποίηση ως προς την παράδοση ενδέχεται να υπάρξει και κάτω από έκτακτες και απρόοπτες συνθήκες, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από την ΕΤΑΙΡΙΑ μας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για την κατάσταση της αποστολής σας. Μόλις το δέμα φύγει από εμάς, λαμβάνετε e-mail από την ACS Courier με τον αριθμό της αποστολής σας και link για την παρακολούθησή της. Εάν η ACS Courier δεν σας βρει στη διεύθυνση που έχετε δώσει, κρατάει το δέμα στο κατάστημα της περιοχής σας για 10 συνολικά ημερολογιακές ημέρες και έπειτα επιστρέφεται στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

Έχετε την δυνατότητα να παραλάβετε το δέμα σας από το κατάστημα ACS Courier της περιοχής σας εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας από το συγκεκριμένο κατάστημα. Μόλις φτάσει το δέμα στο κατάστημα της ACS Courier λαμβάνεται μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail).

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και να προσθέσετε στα σχόλια της παραγγελίας κάθε χρήσιμη πληροφορία (π.χ. ονοματεπώνυμο στο κουδούνι, ώρες και ημέρες απουσίας από τον τόπο παράδοσης).

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να παραλάβετε ακόμα και στο χώρο εργασίας σας, δηλώνοντας την επωνυμία της εταιρίας στην οποία τυχόν εργάζεστε.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στη σελίδα της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές, κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών και μη προϊόντων.

 • Τι πρέπει να γνωρίζεται για τις επιστροφές:
 • Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην λείπει τίποτα από τη συσκευασία του (καρτελάκια κτλ.) όπως και να περιλαμβάνεται στο δέμα η απόδειξη αγοράς.
 • Μέχρι τη στιγμή που το προϊόν θα φθάσει σε εμάς βρίσκεται στη δική σας ευθύνη, οπότε είναι σημαντικό να φροντίσετε για την ασφαλή μεταφορά του ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά, και ως εκ τούτου αδυναμία επιστροφής του.
 • Η διεύθυνση που θα αποστείλετε το προϊόν είναι «ΝΑΪΑΣ» Κύπρου 48, ΤΚ 58400, Αριδαία μεταξύ των ωρών 09:00 – 14:00, σε εργάσιμες ημέρες.
 • Η αποστολή του προϊόντος/των προϊόντων γίνεται με δική σας χρέωση και με την εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ.
 • Προσοχή!: Στη δυσάρεστη περίπτωση που το προϊόν φθάσει σε εσάς κατεστραμμένο παρακαλούμε να ενημερώσετε την εταιρία courier άμεσα ώστε να αναλάβουν την ευθύνη. Αλλιώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν με μερική ή ολική φθορά ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την επιστροφή ή δύναται να αποφασίζει την μείωση της αξίας του προιόντος ως μεταχειρισμένου και να προβαίνει, αναλόγως της κατάστασης του προιόντος σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό με την αξία του.
 • Εξαιρούνται από τη διαδικασία αλλαγών- επιστροφών εσώρουχα, μαγιό, κορμάκια και καλσόν για λόγους υγιεινής.

 

 

 

 

 • Διαδικασία επιστροφής

1.ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σε περίπτωση ελαττώματος ή οποιασδήποτε  άλλης αιτίας που καθιστά αναγκαία την αλλαγή του προϊόντος, τότε αυτό αλλάζεται με το ίδιο προϊόν εφόσον είναι διαθέσιμο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, γίνεται αλλαγή με ένα ή περισσότερα προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Στέλνετε πίσω στην ΕΤΑΙΡΙΑ το προϊόν που θέλετε να αλλάξετε με την ACS Courier εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της αγοράς και με χρέωση δική σας. Οι αλλαγές γίνονται:

 • Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00, και
 • ΜΟΝΟ με προϊόντα της ΙΔΙΑΣ ΣΕΖΟΝ.

Μέσα στο δέμα, μας  επισυνάπτετε ένα σημείωμα, δηλώνοντας ότι επιθυμείτε να κάνετε αλλαγή. Στη συνέχεια μέσα στις επόμενες 14 εργάσιμες ημέρες πρέπει να κάνετε νέα παραγγελία από το site, όπου στα σχόλια της να αναφέρετε ότι είναι από αλλαγή με τον κωδικό της προηγούμενης σας παραγγελίας. Μόλις λάβουμε το δέμα και γίνει ο απαραίτητος έλεγχος σας στέλνουμε το νέο πληρώνοντας εσείς τη διαφορά εάν υπάρχει.

Με τα έξοδα αποστολής του προς αντικατάσταση προϊόντος επιβαρύνεστε εσείς, εκτός κι αν αποκλειστική ευθύνη φέρει το κατάστημά μας. Τα έξοδα αυτά προσδιορίζονται σε:

 • 3.50 ευρώ για την επιστροφή και 3.50 ευρώ για την αποστολή του νέου προϊόντος, σύνολο δηλαδή 7.00 ευρώ.

Σε δυσπρόσιτες περιοχές τα έξοδα αυτά προσδιορίζονται

 • 6,00 ευρώ για την επιστροφή και 6,00 ευρώ για την αποστολή του νέου προϊόντος, σύνολο δηλαδή 12.00 ευρώ.

 

Τυχόν έξοδα που προκύψουν λόγω αυξημένου βάρους των νέων προϊόντων δεν μας επιβαρύνουν.

Σε περίπτωση υπαιτιότητάς μας, η ΕΤΑΙΡΙΑ επιβαρύνεται με το σύνολο τον εξόδων μεταφοράς.

 

 

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η επιστροφή των χρημάτων, σε περίπτωση υπαναχώρησης, πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή μόνο και εφόσον δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος για λογαριασμό τρίτων. Πραγματοποιείται μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες, είτε μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό σας αν έχετε κάνει την παραγγελία με αντικαταβολή, είτε με refund στην κάρτα σας αν έχετε κάνει την παραγγελία με πιστωτική/χρεωστική.

Στέλνετε το προϊόν με την εταιρία courier επιλογής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δηλαδή με την ACS και χρέωση δική σας πίσω. Μέσα μας γράφετε σε ένα χαρτί ότι επιθυμείτε επιστροφή των χρημάτων σας. Συμπεριλαμβάνετε στο χαρτί, σε περίπτωση αντικαταβολής/επιστροφής των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, ένα αριθμό λογαριασμού IBAN, το όνομα τραπέζης και δικαιούχου.

Το ποσό που επιστρέφεται είναι το σύνολο της αξίας των προϊόντων και όχι τα έξοδα αντικαταβολής.

Η αποζημίωση-επιστροφή των χρημάτων της αξίας του προϊόντος δεν περιλαμβάνει το κόστος των μεταφορικών.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος.

 • Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην (άριστη) κατάσταση που το παρέλαβε, χωρίς να έχει πλυθεί, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί και με όλα τα καρτελάκια/ετικέτες που το συνοδεύουν, με τη συσκευασία του (εάν υπάρχει) και με τη νόμιμη απόδειξη αγοράς. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που τυχόν επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Μπορείτε να βρείτε το έντυπο υπαναχώρησης πατώντας εδώ (είναι η φόρμα στην τελευταία σελίδα)

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων, καθώς και τα τυχόν αρχικά έξοδα αποστολής.

 Εξαιρούνται συμπληρωματικά έξοδα που τυχόν έχετε επιλέξει ως πρόσθετη υπηρεσία πλέον του βασικού τρόπου αποστολής που προσφέρεται (π.χ. αντικαταβολή ή αυθημερόν παράδοση).

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα εκτελείται μέσω του ίδιου μέσου πληρωμής με το οποίο είχε γίνει η αρχική συναλλαγή  (εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά). Έτσι στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβής από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 • Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης: ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ εσώρουχα, μαγιό, κορμάκια και καλσόν για λόγους υγιεινής

 

ΠΡΒΛ. έντυπο υπαναχώρησης (φόρμα στην τελευταία σελίδα)

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.»

Κύπρου 36

58400, Αριδαία /Πέλλα

τηλέφωνο: 2384021466

EMail: info@e-naias.gr

 

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβασή μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών ή παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις ……………..

Όνομα καταναλωτή(-ών): ……………………………………………………………..

Διεύθυνση καταναλωτή(-ών): ………………………………………………………..

Eπίσης, δηλώνω υπεύθυνα:

– Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί ζημία.

 – Ότι γνωρίζω πως εκ του Νόμου δεν έχω αξίωση επιστροφής των ήδη χρεωθέντων σε μένα εξόδων αποστολής.

– Ότι επιβαρύνομαι με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

– Ότι επιθυμώ να επιστραφούν τα χρήματα μου σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους χρήσης

ΓΙΑ EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Δικαιούχος Τράπεζα:

Αρ. Τραπεζικού Λογαριασμού:

ΙΒΑΝ:

Ημερομηνία:                                                                                        Υπογραφή:

______________________                                                   ______________________

*υπογράφεται μόνο αν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί σε χαρτί